column
Detectability Analysis of Low Earth Orbital Infrared Detectors for Near Space Hypersonic Targets
TIAN Hao, HU Haifei, CAI Sheng, WANG Jiulong, XU Wei
2024, 46(6): 617-624.
Abstract FullText HTML PDF
Optimization Design and Dynamic Analysis of Flexible Mechanism for Large-Angle Fast Mirror
ZHANG Meng, ZHANG Songlin, WU Yao, YANG Peiji, HE Zhou
2024, 46(6): 625-633.
Abstract FullText HTML PDF
Stability Control Method for Infrared Search and Track System Based on Mobile Platform
XIONG Hui, LI Ruihua, LIU Hai, YAN Xinjie, SHU Junyi, ZHENG Jie, FENG Jianwei, FENG Ruohan, LIN Yu, WU Jiajun, LIN Dandan, SONG Zhihang, ZHANG Jin
2024, 46(6): 634-645.
Abstract FullText HTML PDF
Surface Treatment Method of Near-Stoichiometric Ratio HgCdTe Film
WANG Jialong, LIU Yanzhen, YANG Xiaokun, HUANG Fuyun, YANG Chaowei, LI Xiongjun
2024, 46(6): 646-653.
Abstract FullText HTML PDF
PCB Defect Detection Based on PA-YOLO v5
CHEN Jinni, BAI Xiaohua, LI Yunhong, TIAN Gufeng
2024, 46(6): 654-662.
Abstract FullText HTML PDF
Infrared Image Deblurring Based on Dense Residual Generation Adversarial Network
LI Li, YI Shi, LIU Xi, CHENG Xinghao, WANG Cheng
2024, 46(6): 663-671.
Abstract FullText HTML PDF
Infrared and Visible Image Fusion Based on Improved LatLRR Algorithm
ZHANG Jian, HUANG Anxue
2024, 46(6): 672-680.
Abstract FullText HTML PDF
Influence of Distance and Fog on Infrared Temperature Measurement Accuracy
HE Zhenpeng, WEI Xing, LI Baichun, YAN Fangchao, HU Yixin, LIU Yong, WANG Zhi
2024, 46(6): 681-690.
Abstract FullText HTML PDF
Improved Method for IR-guided Weapons to Enlarge Field of View
LEI Hao, SHI Randong, JIA Qingsong, ZHAO Sheng, HUANG Xuelian
2024, 46(6): 691-698.
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation of Direct-coupled Intensified CMOS Camera
LI Yaqing, LI Hanyan, ZHANG Liyun, CHEN Xuhua, LI Xiaolu, QIU Yongsheng, HE Jun, GAO Tianli, DU Peide, ZHOU Shengtao
2024, 46(6): 699-706, 721.
Abstract FullText HTML PDF
Selection of Cable Jacket Materials for Photomultiplier Tubes
WANG Zhi, REN Ling, ZHANG Cheng, WANG Ning, HOU Wei, HUANG Guorui, WANG Xingchao, SI Shuguang, ZHANG Haoda, JIN Zhen, JI Lulu, LI Jingwen, ZHOU Fan
2024, 46(6): 707-711.
Abstract FullText HTML PDF
Non-contact Diagnosis of Cable Joint Insulation Deterioration Based on Deep Learning Surface Temperature
YAN Danzhao, CHEN Jing, LAN Wangyao, LIAO Yipeng
2024, 46(6): 712-721.
Abstract FullText HTML PDF
Infrared Image Recognition Method for Power Equipment Based on Improved YOLO v5
WANG Xiaodong, LYU Tongfa, BAO Mingzheng, HE Yongchun, XIN Peng, WU Tao
2024, 46(6): 722-727.
Abstract FullText HTML PDF
Development of Infrared Dual-band Antireflection Coating for Automotive Chalcogenide Glass Elements
XUE Zheying, TAO Changhu, TAO Xin, ZHOU Kai
2024, 46(6): 728-734.
Abstract FullText HTML PDF